Okrugli sto: Korupcija nije opcija

0
11

Donošenje i primjena etičkih normi u poslovnom sektoru je od izuzetne važnosti za suzbijanje i smanjenje korupcije, rečeno je na okruglom stolu „Korupcija nije opcija“, organizovanom 8. jula 2013. godine u Privrednoj komori Crne Gore, u okviru istoimene kampanje Uprave carina.

Cilj okruglog stola je podizanje svijesti i podsticanje privatnog sektora da prijave sve uočene nepravilnosti u postupanjima carinskih službenika. Uprava carina je prezentovala proaktivni pristup u borbi protiv ove pojave, te s tim u vezi uspostavljeni sistem mehanizama za prijavu. Prezentovani su i standardi integriteta, etike i antikoruptivnih mehanizama u Upravi carina, kao i praktična iskustva primjene Kodeksa profesionalne etike.
Predsjednik Privredne komore Velimir Mijušković kazao je da su ova asocijacija privrednika i Uprava carina proteklih nekoliko godina značajno unaprijedili saradnju, realizacijom niza zajedničkih aktivnosti, seminara i obuka, te kroz nekoliko međunarodnih projekata kao što je Regionalna trgovinska logistika, koji finansira Evropska komisija, a realizuje Međunarodna finansijska korporacija (IFC), i OECD-ov projekat eliminacije netarifnih barijera u CEFTA regionu.
On je ocijenio je da je Carina danas daleko otvorenija nego u proteklom periodu, te da kontinuirano unapređuje rad kako bi servisirala privredu na najbrži i najjeftiniji način.
Privredna komora Crne Gore, kazao je, pored ostalog, obavlja poslove i aktivnosti na planu podsticanja i razvoja poslovnog ambijenta, pružajući doprinos da se kroz dijalog, razmjenu informacija i iskustava unaprijedi povezanost i saradnja između institucija i na taj način funkcionalnost sistema u cjelini. To predstavlja osnov za stvaranje ekonomskog ambijenta koji će omogućiti privredni rast i razvoj, odnosno prosperitet društva.
– U tom smislu doživljam i Etički kodeks carinskih službenika i namještenika, kao nešto što će unaprijediti rad carinskih organa, ali i poboljšati saradnju sa drugim državnim organima i privrednim subjetima. Etički kodeks je izraz principa i temeljnih vrijednosti. Njime se osiguravaju smjernice za djelovanje u praksi, što predstavlja obavezu poštovanja principa i odredbi zapisanih u Kodeksu. To je sistem standarda, pravila zasnovan na opšteprihvaćenim vrijednostima i moralnim principima koji treba da je osnova svakodnevnog rada – kazao je Mijušković.
Podsjetio je da je i Privredna komora Crne Gore, na Skupštini, aprila 2011. godine, usvojila Kodeks poslovne etike. Time su članice Komore prihvatile obavezu djelovanja u skladu sa načelima odgovornosti, istinitosti, transparentnosti, kvaliteta i poštovanja dobrih poslovnih običaja prema poslovnim partnerima, poslovnom i društvenom okruženju kao i svojim zaposlenima.
– Poštovanjem Kodeksa štite se interesi poslovnih subjekata i zaposlenih, a unapređuje se konkurentnost privrednih društava. Kodeks obuhvata opšta načela poslovnog morala i temelji se na primjerima najbolje poslovne prakse. Stoga je donošenje i primjena etičkih normi u poslovnom sektoru od izuzetne važnosti za suzbijanje i smanjenje korupcije – rekao je Mijušković.
Podsjetio je da, u cilju zaštite dobrih poslovnih običaja, pri Privrednoj komori Crne Gore djeluje i Sud časti, kao savjest privrednika, upozoravajući ih ne samo na obavezu poštovanja zakona, već i potrebu poštovanja određenih moralnih vrijednosti u poslovnoj praksi. Svojim djelovanjem, Sud časti utvrđuje pravila dobrog, poštenog, pravičnog ponašanja i izriče sankcije u slučaju ponašanja koje se od strane samih privrednih subjekata ocjenjuje kao nepošteno, neprihvatljivo, nemoralno i štetno.

Direktor Uprave carina Vladan Joković je kazao da je prioritetna aktivnost svih u toj instituciji rad na podizanju nivoa integriteta i etičnosti. Pažljivo planiran pristup, snažna opredjeljenost i predanost menadžmenta Uprave, prema njegovim riječima, kretali su se u prethodnom periodu u pravcu definisanja osnovnih uzroka korupcije u carini, detekcije njene rasprostranjenosti i definisanja modusa operandi službenika sklonih nelegalnim radnjama. Ta saznanja, kaže, bila su neophodna za sistemski pristup problemu, za implementaciju skupa pravila i program akcije za suzbijanje ove negativne pojave.
– Korupcija na carini nije izolovan fenomen, te su stoga naše antikoruptivne aktivnosti integrisane u opštu borbu protiv korupcije, jer jedino sinhronizovan i opšti napor svih institucija i poslovnog okruženja može dati rezultat – rekao je Joković.
Aktivnosti Uprave na jačanju integriteta, prema njegovim riječima, nijesu jednokratne ili kampanjske, već permanentne, sveobuhvatne i u saglasnosti sa najvišim evropskim standardima u ovoj oblasti. To je, kaže, prepoznala i krovna institucija u ovoj oblasti, Svjetska carinska organizacija, koja u svojim najnovijim publikacijama antikoruptivni model crnogorske Uprave carina navodi kao primjer dobre prakse.
– Poboljšanje antikorupcijskog ambijenta jeste prioritetan zadatak javnog mnjenja, ali je proaktivnost poslovnog okruženja ključna za postizanje neophodnog sinergetskog efekta. Snažno partnerstvo na toj relaciji smanjiće mogućnost za zloupotrebe i pogodovaće ekonomskom napretku Crne Gore. Dakle, snažno partnerstvo – snažan uticaj. Mislim da to može i mora biti novi obrazac ponašanja u borbi protiv korupcije – naglasio je Joković.

Predsjednik Etičkog odbora Uprave carina Radivoje Pejović kazao je da je ta institucija u potpunosti spremna da identifikuje strukture i područja izložena riziku zloupotrebe ovlašćenja, te da uspostavlja procedure i standarde koji pospješuju integritet carinske službe i smanjuju rizik od korupcije.
– Na taj način, gradimo mehanizam koji će spriječiti i otkloniti okolnosti za nastanak korupcije, neetičkih postupaka, u svim područjima funkcionisanja Uprave carina – istakao je Pejović.
On je podsjetio da Uprava carina od 1. januara 2013. godine primjenjuje novi Etički kodeks, dokument koji sadrži okvire ponašanja njenih službenika. Potencira se, između ostalog, zakonitost i profesionalnost u radu, standardi odgovornosti carinskih službenika, čuvanje službene tajne, odnos prema radnoj sredini, kolegama i bivšim zaposlenima, odgovornost pretpostavljenih.
– Prvi put je formiran Etički odbor u našoj službi. To je preventivni organ sa zadatkom objektivne procjene sprovođenja Etičkog kodeksa. Čine ga predsjednik i četiri člana, među kojima je i predstavnik NVO sektora – objasnio je Pejović, dodajući da je Uprava, u cilju implementacije Kodeksa, imenovala i četiri povjerenika za etiku.
Pejović je objasnio da postoje četiri načina za prijavu korupcije – pored ranije uspostavljenih: dostavljanjem prijave putem pošte, e-maila, telefona 080081333, novi je popunjavanjem online obrasca na sajtu Uprave carina (o čemu je posebnu prezentaciju imao predstavnik Uprave Danilo Minić).
– Značaj prijave saznanja o koruptivnim radnjama i podrške u zajedničkoj borbi protiv korupcije, dostupnost načina za prijavu korupcije, garantovanu anonimnost i povjerljivost, svakako želimo da istaknemo kroz kampanju „Korupcija nije opcija”, kojom nastojimo da animiramo javnost da da aktivan doprinos tome. Broj prijava do sada nije bio veliki. To je i bio alarm da pokrenemo ovu kampanju, jer građani moraju da shvate da u ovoj borbi ne mogu da budu samo posmatrači, već su i aktivni učesnici – rekao je Pejović.

Član Etičkog odbora Uprave carina iz NVO sektora Siniša Bjeković je ocijenio da je korupcija „najgori oblik diskriminacije koji uzdrmava same temelje države, odnosno Uprave carina i svih drugih društvenih struktura“.
– Bezbroj primjera dobre prakse malo je da anulira jedan primjer lošeg ponašanja carinika – rekao je Bjeković.
Dodao je da je privredni ambijent zahtijevao potpuno inovirani pristup koji bi, uspostavljanjem, između ostalog, i standarda Etičkog kodeksa, omogućio da se carinski postupci sprovode profesionalno, efikasno, nepristrasno i objektivno, čime će se na najbolji način ustanoviti sistem koji predstavlja vladavinu prava.

O primjerima dobre i loše prakse u ovoj oblasti govorio je povjerenik za etiku Branko Pavićević. Etičke norme su bitan instrument u suzbijanju korupcije, smatra on. Ljudski potencijal je najbitniji resurs Uprave carina, pa je neophodno da njeni pripadnici budu visoko profesionalni.
– Stalna edukacija je najvažnije sredstvo za izgradnju integriteta službenika institucija, i mora se nastaviti sa njenim sistemskim sprovođenjem i prilagođavati je posebnostima Službe koja je u procesu unapređivanja – kazao je Pavićević.

Predsjednik Odbora Udruženja špeditera Privredne komore Crne Gore Radovan Radulović kazao je da špediteri podržavaju kampanju „Korupcija nije opcija“, naglašavajući da su otvoreni za saradnju sa Upravom carina kao i do sada. Podršku kampanji uputio je i Darko Globarević, Zetatrans, koji se založio za skraćivanje carinskog postupka, jer, prema njegovim riječima, zadržavanje robe na carini je podložno tlo za korupciju. Za skraćenju carinjenja se založio Dragan Čavor, Niksen Trade, koji smatra da njegova roba – meso može zbog duge procedure da pretrpi štetu. Vesko Popović, Sagar, kazao je da treba uvesti nagradu za one koji prijave slučajeve korupcije. Dok je direktor Joković ocijenio da bi to mogla biti ideja u pravom smjeru, te da se eventualno može realizovati kroz dodjelu godišnje nagrade za doprinos borbi protiv korupcije, predstavnik NVO Bjeković je kazao da bi to bilo nagrađivanje za nešto je zakonska obaveza svakog građanina.

Javnu kampanju pod nazivom „Korupcija nije opcija” Uprava carina pokrenula je 1. jula 2013. godine, i u okviru nje izrađeni su flajeri koji se dijele svim graničnim prelazima (određena količina podijeljena je i preko Pobjede). On-line obrazac za prijavu korupcije osim na sajtu Uprave carina/eUprave, planiran je i na sajtu www.budiodgovoran.me.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име